กรมสรรพากร
 
     สำนักงานประกันสังคม
 
     กรมสรรพสามิต
 
     เนคเทค
 
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
     กระทรวงแรงงาน
 
     กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
     SME BANK

 
นางนันนพิณ รามปาน
หัวหน้าสำนักงาน ซึ่งได้ทำงานทางด้านนี้ และมีประสบการณ์มานาน ตั้งแต่ปี 2537 จาก ตำแหน่งพนักงานบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท

จากประสบการณ์ดังกล่าว ทางสำนักงานฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งและมีความมั่นใจว่า จะได้รับใช้และให้บริการแก่ท่่าน บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือกิจกรรมของท่านด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย


ฝ่ายบัญชี
ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี ปรึกษาโดยตรงกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำสำนักงาน


ฝ่ายกฎหมาย
ที่ปรึกษาอาวุโส : นายประพาส สุทธินันท์
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8891288   
ประวัติการทำงานของพนักงาน  

นางสาวเครือวัลลิ์  ดำศรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  คณะการบัญชี  สาขาวิชาการบัญชี เมื่อปี  2545 

ทำงานกับทางสำนักงานทิพาวรรณ์ การบัญชี  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2545  -  ปัจจุบัน  ทำงานในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลบัญชี  และควบคุมการทำงานของพนักงาน

นางสาวกิรติการณ์  รามปาน

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  เมื่อปี  2545

ทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน   2544  ที่นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี พาร์ควิว ในตำแหน่งพนักงานบัญชี 

วันที่ 20  กันยายน  2545  ทำงานที่บริษัท สปอร์ต ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในตำแหน่งสมุห์บัญชี 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2548 – ปัจจุบัน  ทำงานกับสำนักงานทิพาวรรณ์ การบัญชี  ทำงานในตำแหน่ง  หัวหน้าผู้ดูแลบัญชี  และควบคุมการทำงานของพนักงาน

 

 

นางสาววันเพ็ญ แย้มกลิ่น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์  เมื่อปี  2550

ทำงานกับทางสำนักงานทิพาวรรณ์ การบัญชี  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2551 – ปัจจุบัน  ทำงานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร

 

 

พนักงานทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่อง

 

27/152 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2957-5110 แฟ็กซ์ 0-2928-5911
Copy right @ Thipawan.com. All right reserved.