กรมสรรพากร
 
     สำนักงานประกันสังคม
 
     กรมสรรพสามิต
 
     เนคเทค
 
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
     กระทรวงแรงงาน
 
     กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
     SME BANK


ด้านจดทะเบียน ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ก่อนที่มีการจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียด หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชี ยื่นภาษีในแต่ละเดือน การจัดทำงบการเงิน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จะเจอลูกค้าที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชี การยื่นภาษี การจัดทำงบการเงินเยอะมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอคำถามที่ว่า "ต้องทำด้วยเหรอ ยังไม่มีรายรับเลยนะ ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย ต้องเสียค่าปรับด้วยเหรอ และอื่น ๆ" ถ้าท่านไม่ีต้องการเจอปัญหาเหล่านี้ ท่านโทรศัพท์มาที่สำนักงานฯ ของเรา เราให้คำปรึกษา และแนะนำท่านได้ 

Description: http://thipawan.com/images/next1.gif บริการด้านจดทะเบียน

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ราคา 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ถ้าจดทุนกว่า 1 ล้านบาท ค่าธรรมจะตามอัตราส่วนของทุน ขอบเขตของงาน เริ่มตั้งแต่ จองชื่อ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอเลขผู้เสียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตรายางทางท่านเป็นผู้จัดทำ) หรือจนกว่าทางท่านจะดำเนินการ

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ราคา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) หุ้นส่วน 2 คน ขอบเขตของงาน เริ่มตั้งแต่จองชื่อ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ขอเลขผู้เสียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตรายางทางท่านเป็นผู้จัดทำ) หรือจนกว่าทางท่านจะดำเนินการได้

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif ขอใบอนุญาตทำงาน คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ราคา 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif ขอใบอนุญาตโรงงาน คิดค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม ราคา 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif ขอลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า คิดค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม ราคา 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ ย้ายที่อยู่ เพิ่มวัตถุประสงค์ ลดทุน เพิ่มทุน และอื่น ๆ คิดค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม ราคา 3,500-4,000 บาท ค่าธรรมเนียมคิดตามใบเสร็จที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจออกให้

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif ขออนุญาตขายเหล้า-บุหรี่ ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif บริการขอหนังสือรับรองบริษัทห้างหุ้นส่วนและคัดรับรองเอกสารต่าง ๆ ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมต่อครั้ง ราคา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif จดทะเบียนพาณิชย์ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม ราคา 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

        Description: http://thipawan.com/images/dot.gif จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมขั่นต่ำ ราคา 15,000 บาท หรือ แล้วแต่กรณี

Description: http://thipawan.com/images/next1.gif บริการด้านจัดทำบัญชี

         การบริการด้านจัดทำบัญชี คิดค่าบริการต่อเดือน เดือนละ 3,000-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ) สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขอบเขตของงาน ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม การเปลี่ยนแปลงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน บริษัท รับ-ส่งเอกสารรายเดือน คำนวณภาษี ยืนภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างประกันสังคม ยื่นประกันสังคม ชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการคิดเพิ่มเติมอีกในทุกกรณีเกี่ยวกับการบริการรายเดือน เช่น

  • ค่าถ่ายเอกสารสำเนาแบบภาษี
  • ค่าแฟ้มเก็บเอกสาร
  • ค่าเดินทางยืนแบบภาษี ยืนแบบประกันสังคม
  • ค่าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
  • แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม  และอื่นๆ
 

         สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และคิดที่เปลี่ยนสำนักงานบัญชีใหม่ ทางสำนักงานฯ ของเรายินดีต้อนรับ ในราคาที่ทางคุณพอใจ และไม่เอาเปรียบคุณ ซึ่งทางสำนักงานฯ ของเรา ขอดูเอกสารการดำเนินกิจการของคุณก่อน
 

27/152 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2957-5110 แฟ็กซ์ 0-2928-5911
Copy right @ Thipawan.com. All right reserved.